PROSTORNO UREĐENJE

Prostorni plan Zadarske županije

Prostorni plan Zadarske županije definira prostorno uređenje Zadarske županije, a polazi od ustrojstva sustava prostornog uređenja i dokumenata prostornog uređenja utvrđenih Zakonom o prostornom uređenju.

Prostorni plan Zadarske županije određuje:
- vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište
- koridore infrastrukture županijskog značaja
- izdvojena građevinska područja izvan naselja za gospodarsku namjenu županijskog značaja površine drugih namjena županijskog značaja.

Županijski prostorni plan propisuje:
- uvjete provedbe zahvata u prostoru za javne, društvene i druge građevine područnog (regionalnog) značaja
- uvjete provedbe zahvata u prostoru područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim uvjetima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem
- smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za gospodarsku i javnu namjenu područnog (regionalnog) značaja.

Prostorni planovi uređenja gradova i općina

Prostorni planovi uređenja gradova i općina predstavljaju temeljne dokumente razvoja lokalne samouprave. Sukladno članku 76. Zakona o prostornom uređenju, prostorni plan uređenja grada, odnosno općine određuje:

 • 1. građevinsko područje naselja, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i izdvojeni dio građevinskog područja naselja
 • 2. neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan te neuređeni dio tih područja
 • 3. dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan, planiran za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju
 • 4. obuhvat generalnog urbanističkog plana
 • 5. obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se donose u građevinskom području naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja koje određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne donosi generalni urbanistički plan
 • 6. koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu.

Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine propisuje:

 • 1. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja, osim zahvata državnog i županijskog značaja
 • 2. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru u dijelu građevinskog područja naselja i dijelu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja kojeg određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne donosi generalni urbanistički plan ili urbanistički plan uređenja, te u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja
 • 3. smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja koji se prema ovom Zakonu donose u građevinskom području naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja, a za koje se ne donosi generalni urbanistički plan.
 • 4. Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine može za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.
 • Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije vodi evidenciju o izradi i donošenju prostorno-planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave u Zadarskoj županiji (6 gradova i 28 općina).

 

PPUG/O

170 KB

 

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je državni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka iz različitih institucija kroz jedinstveni mrežni preglednik koji omogućava jednostavan pristup prostornim informacijama putem prikazivanja i pregledavanja javno dostupnih prostorno-planskih i drugih podataka i informacija. Sustav je pušten u rad 15. travnja 2013. godine i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a njegova struktura, sadržaj, način rada, oblik, elektronički standard, ovlasti i obveze u vođenju i upravljanju sustavom regulirani su Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (”Narodne novine” br. 115/15).

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije od početka izrade sustava sudjeluje u popunjavanju i ažuriranju podataka ISPU-a podacima iz prostorno planske dokumentacije na području Zadarske županije. U tu svrhu kontinuirano se prikupljaju i obrađuju:

- podaci o postojećem i planiranom načinu korištenja zemljišta (namjeni prostora, uvjetima provedbe zahvata u prostoru i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora) propisanih prostornim planovima i posebnim propisima i
- metapodaci o važećim prostornim planovima, prostornim planovima koji su u postupku izrade i donošenja, te o prostornim planovima koji su prestali važiti do razine propisane ovom Uredbom o ISPU-u.

 

https://ispu.mgipu.hr

Knjiga „Prostori su-djelovanja“

U knjizi „Prostori su-djelovanja – 20 godina planiranja Zadarske županije“ obrađeno je više od 20 godina rada na prostornom i urbanističkom planiranju Zadarske županije u sklopu opsežnog rada Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, koji je samostalno ili u sudjelovanju s brojnim domaćim i međunarodnim stručnjacima raznih disciplina, razvijajući se usporedo s radikalnim transformacijama upravnog i gospodarskog sustava, tokom cijelog tog razdoblja promišljao i planirao sadašnjost i budućnost prostora Županije.

Zadarska županija se sastoji od pet područja koji se protežu od zadarskog arhipelaga do ličkog platoa – prostora koji imaju različite razvojne potencijale sa složenim prirodnim i urbanim sustavom. Njihova raspoređenost, morfologija, mreža naselja, gospodarstvo i infrastrukturna opremljenost profiliraju urbane sustave posebnih identiteta u kojoj svaki prostorni entitet ima jasno raspoznatljivo mjerilo temeljeno na njegovim prirodnim i povijesnim obilježjima.

Knjiga „Prostori su-djelovanja – 20 godina planiranja Zadarske županije“ nudi jedan obuhvatan pregled prostorno-planskih rješenja navedenih krajobraznih i urbanih sustava, posebno ističući one cjeline koje definiraju njene najveće posebnosti – tradicionalnost i očuvanost prostora sve do danas, bez obzira na populacijske i tehnološke promjene proteklog vremena.

Promocija knjige održana je koncem travnja 2015., a moguće ju je pronaći u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, Gradskoj knjižnici Zadar, Sveučilišnoj knjižnici Zadar i Znanstvenoj knjižnici Zadar.

Autorima knjige Maroju Mrduljašu, Antunu Sevšeku i Damiru Gamulinu za knjigu i izložbu “Prostori su-djelovanja – 20 godina planiranja Zadarske županije”, dodijeljena je nagrada „Neven Šegvić“ za publicistički, kritički, znanstveno‐istraživački i teorijski rad na području arhitekture na godišnjoj izložbi ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2015. godini.

Propisi iz područja prostornog uređenja

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3655

 

 

 

Zadarska županija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Informacijski sustav prostornog uređenja

Geoportal NIPP-a

Geoportal DGU