INFORMACIJE

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno odredbama članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjana 11, Zadar objavljuje da ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 

RENE d.o.o.
Obala kneza Trpimira 36
23000 Zadar

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

- poštom na adresu: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23000 Zadar;
- na fax broj: 023/251-880;
- na adresu elektroničke pošte: info@zpu-zadzup.hr
ili donijeti osobno u pisarnicu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23000 Zadar, radnim danom od 8:30 do 12:00 sati.

Službenica za informiranje:
Dolores Barić Mijolović, mag. geogr., savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Zamjenica službenice za informiranje:
Jelena Barešić, univ. bacc. oec., stručna suradnica za administrativne poslove.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu. Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. od 31. siječnja 2014. godine i stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

- Zakon o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” br. 25/13., 85/15.) http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije “Narodne novine” broj 12/14., 15/14

 

Zaštita osobnih podataka

Na temelju odredbe članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (SL L 119, 4.5.2016.), a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/2018.), ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije imenovao je Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Službenica za zaštitu osobnih podataka je Doris Mikuličić, adresa e-pošte: doris@zpu-zadzup.hr.

 

500 KB

Izjava o pristupačnosti

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327,2.12.2016).

 

75 KB

Zadarska županija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Informacijski sustav prostornog uređenja

Geoportal NIPP-a

Geoportal DGU