O NAMA

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije osnovan je kao javna ustanova Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije koja je objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 19/07.

Zavod posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o prostornom uređenju (”Narodne novine” br. 153/13.), Zakonom o ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

U sklopu svoje djelatnosti Zavod izrađuje i prati provedbu Prostornog plana Zadarske županije, izrađuje izvješće o stanju u prostoru, vodi registre podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanja izvan snage prostornih planova užih područja te izdaje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ili župan.

Tijela Zavoda

Upravno vijeće

Upravno vijeće Zavoda upravlja Zavodom za prostorno uređenje Zadarske županije, a čine ga predsjednik i četiri člana koje imenuje i razrješava župan Zadarske županije.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane. Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije obavlja poslove određene zakonom i Odlukom o osnivanju.

  • Članovi Upravnog vijeća:
  • > Igor Miletić, predsjednik
  • > Renata Čobrnić, član
  • > Željko Letinić, član
  • > Nathalie Dijoux Bralić, član
  • > Doris Mikuličić, član
Ravnatelj

Ravnatelj je voditelj poslovanja Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, a imenuje ga i razrješava osnivač uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Imenuje se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj: Stjepan Gverić, prof. geog.

Zadarska županija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Informacijski sustav prostornog uređenja

Geoportal NIPP-a

Geoportal DGU